GÜNDEM

Şehidin ailesine 3 katlı yeni ev yapıldı!

Di­yar­ba­kır Sur'da ge­çen O­cak a­yın­da PKK’lı te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan şe­hit e­di­len Jan­dar­ma Uz­man Ça­vuş Nuh Öz­de­mir’in, Or­du’nun Ak­kuş il­çe­sin­de der­me çat­ma ev­de hayatını sür­dü­ren a­i­le­si i­çin Or­du Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yap­tırılan 3 kat­lı e­vin in­şa­a­tı...

Şehidin ailesine 3 katlı yeni ev yapıldı!
Or­du Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Di­yar­ba­kır’da şe­hit o­lan Or­du­lu Nuh Öz­de­mir’in a­i­le­si­ne 3 katlı yeni bir ev yaptı.Erdoğan talimat vermişti  

PKK’lı te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan şe­hit e­di­len Jan­dar­ma Uz­man Ça­vuş Nuh Öz­de­mir’in Or­du’nun Ak­kuş il­çe­si­ne bağ­lı Sal­man Ma­hal­le­si’n­de­ki der­me çat­ma, dı­şı sı­va­sız tek kat­lı tuğ­la­lı ba­ba e­vi­nin fo­toğ­ra­fı­nın ba­sın­da yer al­ma­sı ü­ze­ri­ne, Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın ta­li­ma­tıy­la Or­du Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ye­ni ev ya­pı­mı i­çin ça­lış­ma baş­lat­mış­tı. Şe­hi­din ba­ba­sı Meh­met, an­ne­si Es­me ve kar­de­şi E­rol Öz­de­mir’e gös­teri­len ev p­ro­je­si­nin se­çil­me­sin­den son­ra, Or­du Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 7 ay ön­ce ye­ni e­vin te­me­li a­tıl­mış­tı. ­Mev­cut e­vin ya­nın­da ya­pı­mı sü­ren 3 kat­lı e­vin in­şa­a­tı ta­mam­lan­dı.Bi­na­nın dı­şı sı­va­na­rak bo­ya­nır­ken, iç kı­sım­da 3 da­i­re­nin ek­sik­lik­le­ri­nin de kı­sa sü­re­de gi­de­ri­le­ce­ği be­lir­til­di.


Yeni evlerine en kısa sürede taşınacaklar 

Şe­hit ba­ba­sı Meh­met Öz­de­mir, yıl so­nu­na ka­dar ye­ni ev­le­ri­ne ta­şın­ma­yı p­lan­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Meh­met Öz­de­mir, baş­ta Or­du Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı En­ver Yıl­maz’ın ken­di­le­riy­le çok ya­kın­dan il­gi­len­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu kı­şı Al­lah’ın iz­niy­le ye­ni evi­miz­de ge­çi­re­ce­ğiz. Es­ki e­vi yık­ma­ya­ca­ğım. O­nu oğ­lu­mun ha­tı­ra­sı­nı ya­şat­mak i­çin olduğu gibi bırakacağım. On­da oğ­lu­mun çok ha­tı­ra­sı var. Es­ki ev, ye­ni e­vi­mi­zin ya­nın­da du­ra­cak” de­di.


 

Konular:

Yorumlar